De ruimte van soevereine genade
De ruimte van soevereine genade

De ruimte van soevereine genade

Zeven preken

, (Vertaler)
 
0,0 (0 stem(men))

€ 22,95


Leverbaar
Bestelt u dit product voor 17:00 uur, dan wordt het dezelfde werkdag nog naar u toegestuurd.

  Bestellen

Johannes Teellinck (1623-1674) stond in zijn tijd bekend als een welsprekend, maar vooral krachtig en ijverig prediker. Hij richtte zich in zijn bediening voornamelijk op het gewone volk.

Een van zijn preken is bewaard gebleven en wordt nu (opnieuw hertaald door C. Bregman) uitgegeven volgens de oorspronkelijke druk van 1661. Het thema van zijn preek over Psalm 119:50 is dat Gods beloften het beste medicijn vormen om geestelijk doden op te wekken en dorheid in het geestelijk leven tegen te gaan.

Na een korte uitleg van de tekst en een toelichting op de boodschap van de tekst, volgt een toespitsing op de praktijk van het christelijke leven.

Deze boodschap over de kracht van Gods beloften is net als 350 jaar geleden ook in onze tijd van het grootste belang.

Heeft u een vraag over dit boek: De ruimte van soevereine genade van A. Baars en Jonathan Edwards? Dan kunt u ons uw vraag sturen via het contactformulier of stuur een mail naar [email protected].

Wij zijn ook bereikbaar via Whatsapp! U kunt ons dus ook een appje sturen met uw vraag.

Categorieën

CLC » Boeken » Theologie » Preken & Overdenkingen
ISBN: 9789402901078
Uitgever: De Banier
Oorspronkelijke titel: That God doth exercise his sovereignty in the affair of men's ete
Product code: 9789402901078
Omvang: 155 x 223 x 31 mm
Gewicht: 552,000g
Omslag/Materiaal: Hardcover
Verschijningsdatum: 21-10-2016
Taal: Nederlands
Productsoort: Boek

Aanbevelingen en verdieping

"Op de rug van dit boek staat een nummer, het nummer 1. Boven dat nummer staat ‘puriteinse klassieken’. Hiermee belooft de uitgever ons wat. De ruimte van soevereine genade is het eerste boek in wat een serie met puriteinse klassieken moet worden. Dit boek bestaat uit zeven preken van Jonathan Edwards en een inleiding over deze predikant uit Nieuw-Engeland. Prof. dr. A. Baars geeft in de inleiding aan dat deze zeven preken een afspiegeling zijn van alle gepubliceerde preken van Edwards.

In het boek staat onder andere Edwards bekendste preek ‘Zondaren in de handen van een toornend God’. Naast deze preek zijn er nog zes preken die uiteenlopen qua onderwerp. Zo staan er preken in over de soevereiniteit van God in het behoud van mensen, de wijze waarop we de zaligheid van de ziel moeten zoeken, het binnendringen van Gods Koninkrijk met geweld, Christus’ worsteling in Gethsémané, het leven van een christen die op reis is naar de hemel en ten slotte een preek over de hemel zelf. Deze variatie aan preken is erg waardevol. Helemaal wanneer dit een eerste kennismaking is met Edwards zorgt dit voor een goed beeld van zijn prediking. Bij het lezen van de preken valt de ernst van de boodschap op. Het is van Edwards bekend dat hij zijn preken uitschreef, omdat hij altijd erg precies was in zijn formuleringen, om zo te voorkomen dat hij verkeerde dingen suggereerde. Wellicht heeft het uitschrijven van zijn preken er ook voor gezorgd dat de indringendheid van de boodschap blijft staan wanneer men de preek leest. Een andere reden die maakt dat de ernst van de preek ook op papier zo duidelijk overkomt, is dat hij indringende beelden gebruikt. Een voorbeeld hiervan is te vinden op bladzijde 99: “De manieren waarop mensen plotseling dit leven verlaten, die we niet zien en waar we niet bij stilstaan, zijn ontelbaar en niet in te denken. Onbekeerde mensen wandelen over de put van de hel op een verrotte overdekking. Die overdekking is op ontelbare plaatsen zo zwak, dat zij daar hun gewicht niet kan dragen en die plaatsen zijn onzichtbaar. De pijlen van de dood vliegen midden op de dag, zonder dat zij gezien worden. De scherpste blik kan ze niet onderscheiden. God heeft zoveel verschillende onnaspeurlijke manieren om de Goddelozen uit de wereld te verwijderen en naar de hel te zenden”. Uit het voorbeeld hierboven en in zijn andere preken blijkt hoe bewogen hij is met zijn luisteraars. Je merkt zijn verlangen naar verandering in de harten van zijn hoorders. Daarom benadrukt hij telkens weer de ernst van de eeuwigheid en waarschuwt hij met heel scherpe bewoordingen voor de naderende vloedgolf van Gods toorn (137). Daarop volgend zegt hij tot mensen die volharden in hun onbekeerlijkheid: “Neem dan de beslissing om op deze manier naar de hel te gaan en doe nooit meer alsof u op zoek bent naar uw zaligheid”. Edwards verlangen naar verandering in de harten van zijn hoorders werd vervuld. Er kwam een grote opwekking, de bekende ‘Great Awakening’ van 1739 tot 1742. In het inleidende hoofdstuk wordt daar door prof. dr. A. Baars op ingegaan. Hij beschrijft hoe de wereldgelijkvormigheid omsloeg in een honger naar Gods Woord, de ogen opengingen en men het als iets vreselijks ervaarde om zonder Christus te zijn en gevaar te lopen om iedere dag in de hel te vallen (21). Het is prachtig om in de inleiding te lezen over de grote wonderen die God heeft gedaan tijdens de opwekking en bijzonder om de preken te lezen die daar een middel voor zijn geweest. Ik hoop dat er na nummer 1 nog veel delen zullen volgen in de serie puriteinse klassieken."
- Documentum

Leesfragment

Bekijk de tekstversie van dit leesfragment.
Is dit leesfragment niet goed zichtbaar of krijgt u een foutmelding te zien? Geen probleem, je kunt ook hier klikken om het pdf bestand te bekijken.

Reacties en beoordelingen

Schrijf een beoordeling over dit product

Je moet ingelogd zijn om een product te beoordelen.

Jonathan Edwards

Jonathan Edwards (1703-1758) was een invloedrijk Amerikaans prediker tijdens de ‘Grote Opwekking’ in de eerste helft van de achttiende eeuw. Als belangrijkste Amerikaanse theoloog oefent hij nog altijd grote invloed uit op hedendaagse evangelicale voorgangers.

Bij CLC Nederland vindt u de mooiste boeken van de auteur Jonathan Edwards. Waaronder de nieuwste boeken van Jonathan Edwards. Heeft u een vraag over de auteur Jonathan Edwards? Dan kunt u ons uw vraag sturen via het contactformulier of stuur een mail naar [email protected]

Wij zijn ook bereikbaar via Whatsapp! U kunt ons dus ook een appje sturen met uw vraag.


A. Baars(Vertaler)

Drs. A. Baars is hoofddocent aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn.

Bij CLC Nederland vindt u de mooiste boeken van de vertaler A. Baars. Waaronder de nieuwste boeken van A. Baars. Heeft u een vraag over de vertaler A. Baars? Dan kunt u ons uw vraag sturen via het contactformulier of stuur een mail naar [email protected]

Wij zijn ook bereikbaar via Whatsapp! U kunt ons dus ook een appje sturen met uw vraag.


Onderdeel van de serie:
Puriteinse klassieken

Er is nog geen beschrijving voor deze serie. Heeft u een vraag over deze serie? Dan kunt u ons uw vraag sturen via het contactformulier of stuur een mail naar [email protected]

Balsem voor zieken voor €19.95 - Waar de reformatoren zich minder richtten op hetlevenseinde, maar meer nadruk legden op de praktijkvan het godzalig leven, komt de aandacht voorhet sterfbed bij de Engelse puriteinen weer meernaar voren. Dat gebeurt vooral uit pastorale motieven. Het leven is kort en bovendien...

Leverbaar

Nu: € 19,95

Gedenkschriften van Thomas Halyburton voor €27.50 - De bekende puriteinse predikant Thomas Halyburton (1674-1712) beschreef geregeld zijn geestelijke ervaringen in een autobiografi sch dagboek. Die zijn later verschenen in deze bundel 'Gedenkschriften'. Ze staan bekend als een van de meest indringende, persoonlijke...

Leverbaar

Nu: € 27,50

Een heilige dag van rust van John Owen voor €19.95 - De puriteinen stonden bekend om hun ‘sabbatsheiliging’. In 1671 publiceerde John Owen zijn boek over dezondagsrust en ruim 70 jaar later kwam er een eersteNederlandse vertaling. Deze uitgave is een nieuwe vertalingvan de laatste twee hoofdstukken van dit...

Verwacht

Verwacht op 26-02-2024
Nu: € 19,95

De heilige oorlog van John Bunyan voor €27.95 - De Heilige Oorlog (1682) schrijft John Bunyan tussen de publicatie van zijn belangrijkste werken De Christenreis en De Christinnereis in. In deze allegorie wordt de ziel van de mens als een belegerde stad voorgesteld. Dit beeld komt oorspronkelijk ook in de Vroege...

Leverbaar

Nu: € 27,95

De hemel op aarde van Thomas Brooks voor €29.95 - In De hemel op aarde (1654) zet Thomas Brooks uiteen dat er geen groter voorrecht is dan een kind van God te zijn en dat ook te weten. Geloofszekerheid gaat gepaard met diepe vreugde en grote vrede. Zwakheid in het geloof en achteruitgang in de genade zijn daarentegen...

Leverbaar

Nu: € 29,95

De geschiedenis van het heil van J. Edwards en Jonathan Edwards voor €29.95 - De geschiedenis van het heil is een uniek boek waarin Jonathan Edwards de hele heilsgeschiedenis van schepping tot voleinding onder de loep neemt. Hij was zich ervan bewust dat hij daarmee iets deed wat nog niet eerder gedaan was:...

Leverbaar

Nu: € 29,95

Om vrede en waarheid van Jeremiah Burroughs voor €29.95 - Jeremiah Burroughs was een hartstochtelijk pleitbezorger van vrede en eenheid, en leefde die ook voor. Zijn gedachten over dit onderwerp heeft hij weergegeven in het boek Irenicum (Vredegeschrift) waarvan nu de eerste Nederlandse vertaling verschijnt....

Leverbaar

Nu: € 29,95

Zelfverloochening en zelfbeproeving van Thomas Hooker voor €29.95 - Dit boek bestrijkt drie thema's. Allereerst: voorbereiding. Volgens Hooker is de wedergeboorte volstrekt een werk van God, maar verloren zondaren moeten wél voorbereid worden om dit wonder te ontvangen. Hoe dat gebeurt, schetst hij in zes uitvoerige...

Leverbaar

Nu: € 29,95

Genezing voor beproefde zielen van C. Love voor €22.95 - 'Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aangezichts, en mijn God' (Psalm 42:12). Over dit Psalmvers hield de Puriteinse predikant Christopher...

Leverbaar

Nu: € 22,95

Tenzij dat iemand... van Stephen Charnock voor €34.95 - De Heere Jezus bond Nicodemus op het hart dat wedergeboorte hoogst noodzakelijk is. Zonder wedergeboorte kan niemand het Koninkrijk Gods ingaan. De puriteinse predikant Stephen Charnock zet dit thema diepgaand uiteen. Hij noemt de wedergeboorte 'het fundament...

Leverbaar

Nu: € 34,95

De Christinnereis van John Bunyan voor €26.95 - De Christinnereis (1684) van John Bunyan hoort met De Christenreis tot de belangrijkste werken die uit Bunyans pen voortkwamen. Oudere vertalingen zijn vaak moeilijk leesbaar of bieden slechts een bewerking van de tekst. Deze goed leesbare nieuwe vertaling doet...

Leverbaar

Nu: € 26,95

Groot belang van de zaligheid van Thomas Halyburton voor €29.95 - Het groot belang van de zaligheid is een van de bekende Schotse theologische werken. Waarom? Omdat het vol ernst, troost en onderwijs is. In het eerste deel beschrijft Thomas Halyburton de toestand van de zondaar zonder God en de noodzaak van...

Leverbaar

Nu: € 29,95

De Christenreis van John Bunyan voor €26.95 - De Christenreis van John Bunyan is een van de belangrijkste werken uit de wereldliteratuur. Er zijn ook talloze vertalingen en bewerkingen van in het Nederlands. Deze nieuwe vertaling wil zoveel mogelijk recht doen aan de letterlijke tekst van Bunyan met al zijn...

Leverbaar

Nu: € 26,95

Op leven en dood van John Owen voor €29.95 - Dit boek bevat drie waardevolle, praktisch-geestelijke verhandelingen van John Owen over de strijd tegen de zonde: ‘De verzoekingen’, ‘De inwonende zonde’ en ‘De doding van de zonde’. Deze werken zijn door Owens moeizame schrijfstijl...

Leverbaar

Nu: € 29,95

De ruimte van soevereine genade van Jonathan Edwards voor €22.95 - Johannes Teellinck (1623-1674) stond in zijn tijd bekend als een welsprekend, maar vooral krachtig en ijverig prediker. Hij richtte zich in zijn bediening voornamelijk op het gewone volk. Een van zijn preken is bewaard gebleven en wordt nu (opnieuw...

Leverbaar

Nu: € 22,95

Christus is ons Alles van Thomas Watson voor €24.95 - Deze bundel ‘Christus is ons Alles’ bevat een zeventalgeselecteerde preken van Thomas Watson. Eenervan gaat over Psalm 46:6; in de overige zes behandeltde auteur teksten uit het Nieuwe Testament. Christus staat in alle preken centraal. Als Genezervan...

Verwacht (Geen datum bekend)

Nu: € 24,95