J. Durham

Professor James Durham werd geboren in 1622 en was een zoon van Sir John Durham. Hij stamde af van een oude aanzienlijke familie van Grange Durham. Zelf schreef Durham dat hij in 1648 indrukken kreeg over het recht des Heeren en zijn onrecht op het eeuwige leven. Zijn bekering was zeer opmerkelijk. James was van plan met zijn vrouw, haar moeder te bezoeken, in Abercorn. Dit dorpje ligt vlakbij Edinburgh. Nadat ze daar op zaterdag waren aangekomen, was moeder begaan met de komende rustdag. Morgen zou het Heilig Avondmaal worden gevierd. James had geen zin om naar de kerk te gaan. Mede door zijn meegaand karakter ging hij toch maar mee. De predikant die in deze diensten zou voorgaan was de bekende Ds. Melville. Deze prediker was een uitmuntend diensknecht des Heeren. Durham had goed geluisterd, en vond zijn prediking ernstig en welmenend. Ds.Melville preekte uit 1 Petrus 2 : 7: ‘U dan, die gelooft, is Hij dierbaar’. Tijdens deze dienst opende Melville ‘De kostbaarheid van Christus en de kracht van de Geest van God’. Durham kreeg vrijmoedigheid, en toestemming, om aan de tafel des Heeren deel te nemen. Melville werd zijn geestelijke vader.

Tijdens de Burgeroorlog was James kapitein in het leger. Door zijn vrome handel en wandel, werd James, een tweede Cornelius genoemd. Durham heeft tijdens zijn diensttijd een teer gebedsleven gehad. James heeft ook de beroemde Hoogleraar van de Universiteit van Glasgow, David Dickson ontmoet. Toen deze oorlog was uitgeraast, ging James theologie studeren, bij David Dickson, aan de Universiteit van Schotland. Nadat hij afgestudeerd was, keerde hij terug naar zijn woonhuis, en had nog geen plannen voor de toekomst. In 1646 betrok hij de pastorie van Irvine waar hij als herder en leraar werd aangesteld. Zijn eerste predikatie die hij in Dundee hield was uit Romeinen 1:16: ‘Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet’.

In 1650 komen wij hem tegen als Hoogleraar aan de Universiteit. James leefde onberispelijk. Van hem is bekend dat hij nooit heeft gelachen (!). Ernstig en devoot leefde deze diensknecht des Heeren. William Guthrie verbaasde zich over James’ stemmig en somber karakter. Guthrie was veel vrolijker van aard, en maakte weleens een grapje. Durham’s reactie op deze vrolijkheid was: ‘O William, je bent een gelukkig man. Als ik zo vrolijk als u zou zijn, kon ik de eerste 48 uur, Gods Aangezicht niet in ernst zoeken’. Vooral tijdens de diensten, waarbij het Heilig Avondmaal werd bediend, was Durham bezet met een heilige ernst en oprechte vroomheid.

James was getrouwd met een dochter van de Landgraaf van Duntervie. Deze vrouw, en haar moeder, waren kinderen des Heeren. Hij bestreed de Roomse leer, en had vaak conflicten met de plaatselijke Jezuïeten. Deze waren zeer fanatiek, en waren moeilijk te overtuigen. Op vrijdag 25 juni 1658, op 36 jarige leeftijd, overleed deze trouwe knecht van God. Zijn ambtsbroeder John Carstairs leidde de rouwdienst. Deze sprak uit Jesaja 57:1-2. ’De rechtvaardige komt om, en er is niemand die het ter harte neemt; en de weldadige lieden wordeen weggeraapt, zonder dat er iemand op let, dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad’. John sprak verder: ‘Weet u niet, dat er een prins onder de predikanten gevallen is ? Een verstandig rentmeester, die Gods kinderen geweid heeft in de grazige weiden van Gods Woord? Een zachtmoedig en vriendelijk man, een trouwe wachter, vermaner en leidsman ?

Durham heeft zeer veel geschreven. Waaronder: ‘De saligheyt der dooden’, Glasgow 1681. In 1735 werd dit boek in Nederland uitgegeven bij Johannes van der Braam, te Dordrecht. Verder: ‘Christus Gekruyst, of het Merg des Evangeliums’, verscheen in 1683 te Edinburgh. Ook schreef Durham ‘De Sleutel, of verklaring van ’t Hooglied Salomons’, 1669. Hij schreef ook: ‘Eene Uitlegginge over de Openbaringe van Johannes’, die in 1745 te Rotterdam uitkwam. Eén van zijn bekendste werken is wel ‘Hemel op aarde’, welk in 1685 in Edinburgh verscheen. De Hollandse vertaling verscheen in 1747 te Utrecht. ‘De onnaspeurlijke rijkdommen van Christus’, verscheen in 1685 te Glasgow.

Bij CLC Nederland vindt u de mooiste boeken van de auteur J. Durham. Waaronder de nieuwste boeken van J. Durham. Heeft u een vraag over de auteur J. Durham? Dan kunt u ons uw vraag sturen via het contactformulier of stuur een mail naar [email protected]

Wij zijn ook bereikbaar via Whatsapp! U kunt ons dus ook een appje sturen met uw vraag.